موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط در صورت حل‌وفصل ادعاهای پادمانی توافق نهایی قابل دست یافتن است

جمشیدی نوشت: موضع قاطع آیت‌الله رئیسی این است که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل‌وفصل و بسته شود توافق نهایی قابل دست یافتن است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.