قرارداد گازی قطر با چین در راستای تلاش دوحه برای یافتن متحدان قابل اعتماد است