عیار نویسندگی را باید با رمان امام حسینی محک زد

نویسنده کتاب« یورش سرد» می‌گوید یک نویسنده اگر می‌خواهد عیار نویسندگی‌اش را محک بزند باید رمان امام حسینی بنویسد.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.