عاشورا زاییده امید اجتماعی امام حسین(ع) به خلاف امیدهای بی مبناست

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: عاشورا زاییده امید اجتماعی امام حسین در برابر امید الهیاتی دیگران بود، اما قدرت حاکم تمایل دارد نهاد عزاداری را به سوی رنج مقدس هدایت کند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.