روزنگاشت‌هایی از جنس عشق و ارادت

زیارت را به دل باید رفت و تذکره آن را جز به لطف و توفیق ممکن نباشد. از آن سو آخرین سلام در سرزمین خورشید همیشه تلخ است و جانکاه و تنها امید به بازگشت و تجدید دیدار تنها دلیل آرامش قلب است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.