دانشگاه تهران میزبان دارندگان رتبه‌های کمتر از ۱۰۰۰ کنکور می شود