تقارن آخرین ابرماه سال ۲۰۲۲ با بارش شهابی

بارش شهابی برساوشی و ابرماه خاویاری در هفته دوم ماه آگوست(۲۰ مرداد) در آسمان قابل مشاهده است.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.