انتصاب یک روحانی در پست تخصصی صنعت پتروشیمی

پرسش نوشت : یک روحانی در مجموعه پتروشیمی خلیج فارس پست تخصصی گرفت.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.