اذعان بانک مرکزی انگلیس به مواجهه این کشور با شوک تورمی بزرگ و رکود طولانی