آشکارسازی نحوه توزیع ماده تاریک در اوایل عمر جهان برای نخستین بار

گروه از پژوهشگران از بقایای تابش پس زمینه کیهانی به جا مانده از بیگ بنگ استفاده کردند تا باستانی‌ترین ماده تاریک شناسایی‌شده تاکنون را آشکار کنند.

امکان نمایش مستقیم وجود ندارد لطفا از طریق لینک منبع اصلی خبر به سایت مرجع مراجعه فرمایید.